Pocetna > Vijesti
   Korisnik
Cao Gost
IP-Adresa: 23.22.136.56

Korisnicko ime
Lozinka
   Trazi na stranici
28/07/2015 11:11 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-U Banja Luci održan I Kongres Stranke dijaspore BiH – ZAJEDNO SMO JAČIDanas, 22. jula 2015. u Domu penzionera u Banja Luci je održan I Kongres stranke dijaspore BiH. Po veoma vrućem, pravom tropskom vremenu, u prisustvu 40 od 60 pozvanih delegata Kongresa, te gostiju, između ostalog je usvojen novi Statu Stranke kojim je ista dobila novo ime – Stranke dijaspore i domovine BiH a izabrano je i novo rukovodstvo.


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
28/07/2015 11:01 Comments 0 Komentari
 
blusrcu.ba-Kako je propala banjalučka privreda (VI) – „Do rata gigant, poslije rata – stečaj“– „Unis“ je bi­lo naj­pro­fi­ta­bil­ni­je pre­du­ze­će u Ba­nja­lu­ci. U naj­bo­ljim vre­me­ni­ma go­diš­nji pri­hod je do­se­zao i do 130 mi­li­ona ma­ra­ka
 
– Ni­je bi­la go­di­ne bez če­ti­ri do pet mi­li­ona ma­ra­ka čis­te do­bi­ti

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
25/07/2015 10:21 Comments 0 Komentari

blusrcu.ba-DANAS LJUDI, SEĆANJA Srđan Šušnica, kulturolog  "Ja sam ponosni unuk partizana"Sjećam se bakinog komentara na slike četnika i srpskih dobrovoljaca na barikadama * Oni će nam svima glave doći...* Takmičenja u kajaku na rijekama širom bivše Juge* U gimnaziji su moju raju prvi put popisivali po nacionalnosti* Tenk stade a meni počeše suze ići niz lice* Jebote, gdje me ovo guraju !* Naši ratni lideri su bili oberčetnici, obernacionalisti i ludaci...
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
25/07/2015 10:16 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Grad zaborava i amnezijeKoličina toga što se želi zaboraviti u Banjaluci je tolika da prazninu koja tom prilikom nastaje ništa ne može ispuniti. Pa ni silni novi pop-mitološki i nacionalistički narativi i spomenici.Tags - Del Tec Bli Spu Dig
25/07/2015 10:13 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Mijenjali su se ljudi, mijenjala se Banja Luka, a Vrbas i vezanost ljudi za rijeku ostajala je istaVrbas je najljepša muška rijeka na svijetu, reći će vam gotovo svaki Banjalučanin...
Vrbas je najljepša muška rijeka na svijetu, reći će vam gotovo svaki Banjalučanin. Zvuči lokal patriotski, no malo je u 21. stoljeću gradova koji imaju rijeku koja protječe kroz središte grada i u kojoj se i danas, možete okupati.
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
24/07/2015 12:18 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Mdd "MERHAMET" Regije BanjalukaMdd „Merhamet“ Banja Luka je osnovan početkom 1992 godine i od tada neprekidno radi. Nemjerljiv je doprinos Merhamet-a u toku ratnih grozota u našem gradu da pomogne našim ljudima da prežive. Merhamet je u tom periodu distribuirao hiljade tona hrane pokušavajući da pomogne svima onima kojima je takva vrsta pomoći bila potrebna.
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
24/07/2015 12:09 Comments 0 Komentari

blusrcu.ba-Odbijen prijedlog grba BanjalukeBANJALUKA - Odbornici Skupštine Grada Banjaluka danas su jednoglasno odbili Prijedlog izmjena Statuta tog grada, odnosno novog grba i zastave.
To znači da neustavni grb Banjaluke ni nakon dvije godine od odluke Ustavnog suda RS nije izmijenjen.

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
24/07/2015 12:01 Comments 0 Komentari
  blusrcu.ba-Ka­ko je pro­pa­la ba­nja­lu­čka pri­vre­da (V) „Kris­tal“ po­lo­mljen u pa­ram­par­čad – Banjalučki „Kristal“, ko­je je ne­ka­da ima­lo čak 460 za­po­sle­nih, oda­vno se ne ba­vi osno­vnim za­ni­ma­njem, ne­ma za­po­sle­nih sta­kla­ra
 – Pre­du­ze­će go­to­vo de­set go­di­na ni­je pos­ta­kli­lo ni­je­dan pro­zor


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
24/07/2015 11:58 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Ka­ko je pro­pa­la ba­nja­lu­čka pri­vre­da (IV) "Ko se o mlijeko opeče, taj i u „Mljekaru“ duva"  – „Mlje­ka­ra“ je u sep­tem­bru 2010. go­di­ne otvo­ri­la no­vi po­gon i dis­tri­bu­ti­vni cen­tar u Ale­ksan­drov­cu. Po­la go­di­ne ka­sni­je svi ra­dni­ci su otpu­šte­ni, a proi­zvo­dnja je uga­še­na
BA­NJA­LU­KA – Ba­nja­lu­čka „Mlje­ka­ra“ osno­va­na je 1956. go­di­ne. Bi­la je u sas­ta­vu Po­ljo­pri­vre­dnog kom­bi­na­ta „Mla­den Sto­ja­no­vić“ Gra­di­ška, a za­tim dio pre­hram­be­nog gi­gan­ta AIPK Bo­san­ska Kra­ji­na.


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
24/07/2015 11:55 Comments 0 Komentari
 blusrcu.ba-Ka­ko je pro­pa­la ba­nja­lu­čka pri­vre­da (III) "Od Pep­si­ja do pri­vre­dnog gro­blja" – U „Fru­kto­ni“ ni­ko ni­je čist. Svi su lo­po­vi – od di­re­kto­ra do čis­ta­či­ce. Ko­ji god pa­pir da uzmeš – iz nje­ga vri­šti kri­mi­nal, ka­že ste­čaj­ni upra­vnik Du­šan Ko­va­če­vić
   – Pri­va­ti­za­ci­ja „Fru­kto­ne“ po­či­nje po­lo­vi­nom 2003. go­di­ne, ka­da je 51 od­sto ka­pi­ta­la ot­ku­pio „Kre­is Tra­de In­dus­tri­ehan­del“

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
21/07/2015 11:13 Comments 0 Komentari

blusrcu.ba-Ka­ko je pro­pa­la ba­nja­lu­čka pri­vre­da (II) – „RUDI ČAJAVEC“OD NAMJENSKE INDUSTRIJE DO SVADBENOG SALONA

   – U sas­ta­vu „Ča­ja­vec hol­din­ga“ po­čet­kom de­ve­des­tih ra­di­lo vi­še od 10.000 ra­dni­ka  
– Po­sli­je pri­va­ti­za­ci­je, proi­zvo­dnja je po­tpu­no za­mrla, ve­ći­na pre­du­ze­ća je za­vrši­la u ste­ča­ju


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
21/07/2015 11:08 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Ka­ko je pro­pa­la i nes­ta­la ba­nja­lu­čka pri­vre­da (I)– Re­zul­ta­ti pri­va­ti­za­ci­je: ka­tan­ci, ot­ka­zi i ste­ča­je­vi
  – Ne­ka­daš­nji gi­gan­ti „In­cel“, „Ča­ja­vec“, „Fru­kto­na“, „Mlje­ka­ra“ za­poš­lja­va­li hi­lja­de ra­dni­ka, a da­nas su ili u ste­ča­ju ili u nji­ma ra­di tek po­ko­ja de­se­ti­na ra­dni­ka
– Pa­ke­ti akci­ja ne­pri­va­ti­zo­va­nih ba­nja­lu­čkih pre­du­ze­ća pe­ri­odi­čno se nu­de na ber­zi


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
19/07/2015 11:15 Comments 0 Komentari

blusrcu.ba-Nakon 23 godine prvi bajram-namaz u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjoj LuciBajram-namaz jutros je klanjan u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjoj Luci prvi put nakon njene obnove, odnosno prvi put od 1992. godine. Veliki broj vjernika došli su u Banju Luku, da bi, nakon 23 godine ponovo klanjali bajram-namaz u Ferhadiji.
 

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
19/07/2015 11:10 Comments 0 Komentari

blusrcu.ba-Muftija banjalučki Osman ef. Kozlić: Neopisiv je osjećaj klanjati namaz u FerhadijiMuftija banjalučki Osman ef. Kozlić predvodio je jutros bajram-namaz u Ferhat-pašinoj džamiji u Banjoj Luci. Prvi put nakon 1992. godine i obnove banjalučke ljepotice. U intervjuu za Klix.ba Kozlić kaže da je poseban osjećaj klanjati u Ferhadiji, jer ona jednostavno očarava svojim izgledom.
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
16/07/2015 11:23 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Bajram u obnovljenoj Ferhadiji. Svečanost otvaranja objekta predviđena je tek za 7. maj 2016. godine.BANJALUKA - Post, kao jedan od važnijih oblika duhovnosti, uči nas tome kako da se suočimo sa sobom i bolje razumijemo sebe i svoje postupke, a zatim i druge, izjavio je za "Nezavisne" Osman ef. Kozlić, muftija banjalučki, podsjećajući da bi u tom svjetlu islamski vjernici trebalo da dočekaju nadolazeći praznik, Ramazanski bajram.Tags - Del Tec Bli Spu Dig
07/07/2015 08:41 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Ko u RS-u uništava sopstveni narodDok se Federacija raspada zato što u istoj ništa ne štima, navode ovdašnji visoki dužn -osnici i njihovi podanički mediji, u RS-u se SNSD-ovi ministri satraše od posla tražeći po svijetu bijele vile da ih upute na pravi put koji se negdje izgubio u lijevčanskoj magli.


Tags - Del Tec Bli Spu Dig
09/06/2015 11:30 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Izvještaj iz Banja Luke Rešad Salihović: Dok vladini vuci pljačkaju, šibicari idu u zatvorDok vlada spava, pravosuđe je podržava. Zato vrijeme papci, papkari, tajkuni i nji-hovi nalogodavci svode račune bez knjigovođa svako za se, šta ih je zapalo od opljačkan-og narodnog blaga.  O tome svjedoči pjesma Ljuce i Behke koja kao da je za tu bolumentu napisana, kada se Osmanaga svojoj...

Tags - Del Tec Bli Spu Dig
31/05/2015 13:26 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-Na glavnom trgu BANJA LUKA Obilježen "Dan bijelih traka" Na glavnom trgu u Banjoj Luci danas je grupa građana uličnom akcijom obilježila „Dan bijelih traka“, simboličnim opasavanjem svih okupljenih jednom bijelom trakom.  Šutnja je, uz nošenje bijelih traka, bila način da odaju počast žrtvama rata koje su prije 23 godine nedužno stradale u Prijedoru. Tags - Del Tec Bli Spu Dig
28/05/2015 10:55 Comments 0 Komentari
blusrcu.ba-VIDEO: Umjesto da marširaju papci na skupštinu dolaze avionom Nestankom para, nestalo je i ljubavi.Takva prostitucija naročito je zapažena među politi-čarima preletačima zvanim papcima koji su pokazali koliko im je stalo do stranke a preko nje i do države, tako da se iz dana u dan rađaju novi papci u novim odorama skupljeni sb-rbrda i sdola iz lonca i s konopca kako bi formirali vladajuću većinu.Tags - Del Tec Bli Spu Dig
22/05/2015 20:55 Comments 0 Komentari
BLUSRCU,BA- Banja Luka Tokić prije hapšenja: Bošnjački narod više neće tolerirati torturuBANJA LUKA - Predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda Sejfudin Tokić danas je u Banjoj Luci, prije nego što je uhapšen i priveden u policiju, održao pres-konferenciju povodom činjenice da je na današnji dan prije 23 godine BiH primljena u Ujedinjene nacije te pokazao tada važeću zastavu BiH.

 
Tags - Del Tec Bli Spu Dig
Stranica 4/32 |< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> >|
   Susreti Banjalucana
   Ko je online?
Unknown 185.68.x.x
Unknown 23.22.x.x
US 40.77.x.x
CA 47.88.x.x
GB 51.255.x.x
Unknown 94.231.x.x
Unknown 213.186.x.x
Unknown 134.119.x.x
US Google spider
   Anketa
Da li podržavate aktivnosti i rad Koalcije 1. mart (www.prvimart.ba)
DA
NE
   Video Galerija
Thumbnail
   Foto Album
   Partneri
BLUSRCU Facebookssavez banjalucana